Prawo odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z następującymi postanowieniami, przy czym konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani ich działalności gospodarczej, ani prowadzonej na własny rachunek działalności zawodowej:

Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu miesiąca bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia wynosi jeden miesiąc od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatnich towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz nas poinformować (Amilano GmbH, Industriestr. 1, 86920

Denklingen, Niemcy, Tel: (.....), e-mail: info@amilano.de) poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą, e-mail) o Twojej decyzji o odwołaniu ten kontrakt. Możesz w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy, że wyślesz wiadomość dotyczącą skorzystania z prawa do anulowania przed upływem okresu anulowania.

Konsekwencje odwołania

Jeśli odwołasz tę umowę, zapłaciliśmy Ci wszystkie płatności, które od Ciebie otrzymaliśmy, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z tego, że wybrałeś inny rodzaj dostawy niż najtańsza oferowana standardowa dostawa przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o anulowaniu niniejszej umowy. Do tego spłaty używamy tych samych środków płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą coś innego; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony opłatami za ten zwrot. Możemy odmówić zwrotu, dopóki nie otrzymamy zwróconego towaru lub dopóki nie przedstawisz dowodu zwrotu towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformujesz nas o anulowaniu niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślesz towar przed upływem czternastu dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać do nas w zwykły sposób odesłany pocztą (towar spedycyjny), szacuje się maksymalnie na około 200 euro za każdy taki towar.

Ponosisz odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

Wyłączenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy:

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów

- o dostarczenie zapieczętowanych towarów, które ze względu na ochronę zdrowia lub higienę nie nadają się do zwrotu, jeżeli zapieczętowanie zostało usunięte po dostarczeniu;

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentom, którzy w chwili zawarcia umowy nie należą do państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których jedyne miejsce zamieszkania i adres dostawy znajduje się poza Unią Europejską w chwili zawarcia umowy.

Przykładowy formularz anulowania

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go.)

Do Amilano GmbH, Industriestr. 1, 86920 Denklingen, e-mail: info@amilano.de

Niniejszym odstępuję/my(*) od zawartej przeze mnie/nas umowy zakupu następujących towarów(*)/ świadczenie następującej usługi(*)

                                                                                                                           

Zamówiono (*) / odebrano (*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeśli powiadomienie jest w formie papierowej)

data

                                  

(*) Niepotrzebne skreślić