Warunki

Ogólne warunki handlowe z informacjami o kliencie

 1 Zakres

 2. Zawarcie umowy

 3. Prawo do odstąpienia od umowy

 4. Ceny i warunki płatności

 5. Warunki dostawy i wysyłki

 6. Zachowanie tytułu

 7. Odpowiedzialność za wady

 8. Realizacja kuponów promocyjnych

 9. Prawo właściwe

 10. Jurysdykcja

 11. Informacje dotyczące internetowego rozstrzygania sporów

1 Zakres

1.1. Niniejsze ogólne warunki (dalej „OWH”) „Amilano GmbH” (dalej „sprzedawca”) mają zastosowanie do wszystkich umów, które konsument lub przedsiębiorca (dalej „klient”) ma ze sprzedawcą w odniesieniu do towarów w sklepie internetowym sprzedawcy . Niniejszym sprzeciwia się włączeniu własnych warunków klienta, chyba że uzgodniono inaczej.

1.2. Konsumentem w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które nie są w przeważającej mierze ani handlowe, ani prowadzone na własny rachunek.

1.3. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych warunków jest osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która przy zawieraniu czynności prawnej wykonuje swoją działalność gospodarczą lub niezależną działalność zawodową.

2. Zawarcie umowy

2.1. Prezentacje produktów zawarte w sklepie internetowym Sprzedającego nie stanowią wiążącej oferty ze strony Sprzedającego, lecz służą umożliwieniu Klientowi złożenia wiążącej oferty.

2.2. Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia zintegrowanego ze sklepem internetowym Sprzedawcy. Po umieszczeniu wybranego towaru w wirtualnym koszyku i przejściu elektronicznego procesu składania zamówienia, Klient poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces składania zamówienia składa prawnie wiążącą ofertę zawarcia umowy w odniesieniu do towaru znajdującego się w koszyku. Ponadto Klient może również złożyć Sprzedawcy ofertę telefonicznie, faksem, e-mailem lub pocztą.

2.3. Sprzedawca może przyjąć ofertę Klienta w ciągu pięciu dni,

- poprzez przesłanie klientowi pisemnego potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia w formie tekstowej (faksem lub e-mailem), przy czym decydujące znaczenie ma otrzymanie przez klienta potwierdzenia zamówienia, lub

- poprzez dostarczenie zamówionego towaru do klienta, przy czym decydujące znaczenie ma odbiór towaru przez klienta, lub

  

- prosząc klienta o zapłatę po złożeniu zamówienia.

Jeżeli istnieje kilka z powyższych alternatyw, umowa zostaje zawarta w momencie, w którym jedna z powyższych alternatyw występuje jako pierwsza. Termin przyjęcia oferty rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu oferty przez klienta i kończy się z końcem piątego dnia po wysłaniu oferty. Jeżeli sprzedawca nie przyjmie oferty klienta w wyżej wymienionym terminie, uważa się to za odrzucenie oferty, w wyniku czego klient nie jest już związany swoim oświadczeniem woli.

2.4. Jeśli wybierzesz metodę płatności „PayPal Express”, płatność zostanie przetworzona za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (dalej: „PayPal”), z zastrzeżeniem Warunków korzystania z systemu PayPal, dostępnych pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua /useragreement-full lub - jeśli klient nie posiada konta PayPal - z zastrzeżeniem warunków płatności bez konta PayPal, które można zobaczyć na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/ wosk prywatności-pełny. Jeśli klient wybierze „PayPal Express” jako metodę płatności podczas procesu składania zamówienia online, wysyła również zlecenie płatnicze do PayPal, klikając przycisk, który kończy proces składania zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca deklaruje przyjęcie oferty Klienta już w momencie, w którym Klient inicjuje proces płatności poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces składania zamówienia, w odstępstwie od pkt 2.3.

2.5. Jeśli wybierzesz metodę płatności „Amazon Payments”, płatność zostanie przetworzona przez dostawcę usług płatniczych Amazon Payments Europe s.c.a., 5 Rue Plaetis, L-2338 Luksemburg (dalej: „Amazon”), zgodnie z Umową użytkownika Amazon Payments Europe , który można zobaczyć pod adresem https:// payments.amazon.de/help/201751590. Jeżeli Klient wybierze „Amazon Payments” jako metodę płatności podczas procesu składania zamówienia online, klikając przycisk kończący proces składania zamówienia, wystawia również zlecenie płatnicze do Amazon. W takim przypadku Sprzedawca już w momencie, w którym Klient inicjuje proces płatności poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces składania zamówienia, deklaruje przyjęcie oferty Klienta.

2.6. Podczas składania oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedawcy, tekst umowy jest zapisywany przez sprzedawcę i przesyłany do klienta po jego wysłaniu

g swojego zamówienia wraz z niniejszymi Ogólnymi Warunkami w formie tekstowej (np. e-mail, faks lub list). Ponadto tekst umowy jest archiwizowany na stronie internetowej Sprzedawcy i Klient ma do niego bezpłatny dostęp za pośrednictwem swojego chronionego hasłem Konta Klienta poprzez wprowadzenie odpowiednich danych do logowania, pod warunkiem, że Klient założył konto Klienta w Sklepie Sprzedawcy. sklep internetowy przed wysłaniem zamówienia.

2.7. Przed złożeniem wiążącego zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedawcy, klient może zidentyfikować ewentualne błędy wprowadzania, uważnie czytając informacje wyświetlane na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym do lepszego rozpoznawania błędów wejściowych może być funkcja powiększania przeglądarki, za pomocą której powiększany jest obraz na ekranie. Klient może na bieżąco korygować swoje wpisy przed wiążącym złożeniem zamówienia w ramach elektronicznego procesu zamawiania za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy. Ponadto wszystkie wpisy są ponownie wyświetlane w oknie potwierdzenia przed wiążącym złożeniem zamówienia i można je tam również poprawić za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy.

2.8. Do zawarcia umowy dostępny jest tylko język niemiecki.

2.9. Przetwarzanie zamówienia i kontakt zwykle odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej i zautomatyzowanego przetwarzania zamówienia. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego w celu realizacji zamówienia jest poprawny, aby wysyłane przez Sprzedawcę wiadomości e-mail mogły być odbierane pod tym adresem. W szczególności, korzystając z filtrów SPAM, Klient musi zapewnić, że wszystkie wiadomości e-mail wysyłane przez Sprzedawcę lub osoby trzecie, którym zlecono realizację zamówienia, będą mogły zostać dostarczone.

3. Prawo do odstąpienia od umowy

3.1. Co do zasady konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

3.2. Więcej informacji na temat prawa do odstąpienia od umowy można znaleźć w polityce anulowania sprzedawcy.

3.3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentom, którzy w chwili zawarcia umowy nie należą do państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których jedyne miejsce zamieszkania i adres dostawy znajduje się poza Unią Europejską w chwili zawarcia umowy.

4. Ceny i warunki płatności

4.1. O ile nie zaznaczono inaczej w opisie produktu sprzedającego, podane ceny są cenami całkowitymi. Podatek VAT jest wykazywany, chyba że towary podlegają zróżnicowanemu opodatkowaniu zgodnie z § 25a UStG. Wszelkie dodatkowe koszty dostawy i wysyłki są określone osobno w odpowiednim opisie produktu.

4.2. W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej, w indywidualnych przypadkach mogą powstać dodatkowe koszty, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i które musi ponieść klient. Należą do nich np. koszty przelewów bankowych (np. opłaty za przelewy, opłaty za kurs wymiany) czy opłaty importowe lub podatki (np. cła). Takie koszty mogą być również poniesione w związku z przelewem pieniędzy, jeśli dostawa nie jest realizowana do kraju spoza Unii Europejskiej, ale klient dokonuje płatności z kraju spoza Unii Europejskiej.

4.3. Klient ma do dyspozycji różne opcje płatności, które są określone w sklepie internetowym sprzedawcy.

4.4. Jeżeli uzgodniono zaliczkę przelewem bankowym, płatność jest należna niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony ustaliły inaczej.

4.5. Jeśli wybierzesz metodę płatności „PayPal”, płatność zostanie przetworzona za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg, z zastrzeżeniem Warunków korzystania z systemu PayPal, dostępnych pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full. Wymaga to m.in. wymaga, aby klient założył konto PayPal lub już takie konto posiada.

4.6. W przypadku wybrania metody płatności z dostawą na konto, cena zakupu jest należna po dostarczeniu towaru i zafakturowaniu. W takim przypadku cena zakupu musi zostać zapłacona w ciągu 7 dni od otrzymania faktury bez potrąceń, chyba że uzgodniono inaczej. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli kredytowej przy wyborze metody płatności na konto i odrzucenia tej metody płatności, jeśli kontrola kredytowa jest negatywna.

4.7. W przypadku wybrania metody płatności „Polecenie zapłaty PayPal”, firma PayPal pobierze kwotę faktury z rachunku bankowego klienta w imieniu sprzedawcy po wydaniu upoważnienia do polecenia zapłaty SEPA, ale nie przed upływem terminu na przekazanie informacji wstępnych. Wstępne powiadomienie („Wstępne powiadomienie”) to dowolna wiadomość (np. faktura, polisa, umowa) do klienta, która ogłasza obciążenie za pomocą polecenia zapłaty SEPA. Jeżeli polecenie zapłaty jest niewystarczające z powodu braku

Jeśli klient nie ma wystarczających środków na swoim koncie lub ponieważ podał nieprawidłowe dane bankowe, lub jeśli klient sprzeciwia się obciążeniu, chociaż nie jest do tego uprawniony, klient musi ponieść opłaty poniesione w wyniku obciążenia zwrotnego z odpowiedniego banku, jeśli jest za to odpowiedzialny.

4.8. Jeśli wybierzesz metodę płatności „SOFORT”, płatność zostanie przetworzona przez dostawcę usług płatniczych SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (dalej „SOFORT”). Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem „SOFORT”, klient musi posiadać aktywowane konto bankowości internetowej z procedurą PIN/TAN do udziału w „SOFORT”, odpowiednio zidentyfikować się podczas procesu płatności i wysłać dyspozycję płatności do „ SOFORT". potwierdzić. Transakcja płatnicza jest realizowana natychmiast po tym przez „SOFORT” i obciążany jest rachunek bankowy klienta. Klient może uzyskać szczegółowe informacje na temat metody płatności „SOFORT” w Internecie pod adresem https://www.klarna.com/sofort/.

5. Warunki dostawy i wysyłki

5.1. Towary są regularnie dostarczane na trasę wysyłki oraz pod wskazany przez klienta adres dostawy. Przy realizacji transakcji decydujący jest adres dostawy podany w procesie zakupu przez sprzedającego. W odróżnieniu od tego, jeśli wybrano metodę płatności PayPal, decydujący jest adres dostawy przechowywany przez klienta w PayPal w momencie płatności.

5.2. Jeżeli firma transportowa odeśle sprzedającemu towar, ponieważ dostawa do klienta nie była możliwa, klient ponosi koszty za nieudaną wysyłkę. Nie dotyczy to sytuacji, gdy klient nie ponosi odpowiedzialności za okoliczność, która doprowadziła do niemożności dostawy lub gdy tymczasowo uniemożliwiono mu przyjęcie oferowanej usługi, chyba że sprzedawca poinformował go o takiej usłudze z rozsądnym wyprzedzeniem. Ponadto nie dotyczy to kosztów dostawy, jeżeli klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku skutecznego skorzystania przez klienta z prawa do odstąpienia od umowy, do kosztów zwrotu stosuje się uregulowanie zawarte w polityce odstąpienia od umowy sprzedawcy.

5.3. Odbiór nie jest możliwy ze względów logistycznych.

5.4. Vouchery są wydawane Klientowi w następujący sposób:

e-mailem

przez pobranie

pocztowy

6. Zachowanie tytułu

Jeśli sprzedający zapłaci z góry, zachowuje własność dostarczonego towaru do czasu pełnej zapłaty należnej ceny zakupu.

7. Odpowiedzialność za wady

7.1. Jeżeli zakupiony przedmiot jest wadliwy, obowiązuje ustawowa odpowiedzialność za wady.

7.2. Klient proszony jest o reklamację dostarczonego towaru z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi u dostawcy i poinformowanie o tym sprzedawcy. Jeśli klient nie zastosuje się do tego, nie ma to żadnego wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.

8. Realizacja kuponów promocyjnych

8.1. Kupony wydawane bezpłatnie przez sprzedawcę w ramach promocji o określonym okresie ważności i których klient nie może nabyć (dalej „bony promocyjne”) można realizować wyłącznie w sklepie internetowym sprzedawcy i tylko w określonym terminie .

8.2. Poszczególne produkty można wykluczyć z kampanii kuponowej, jeśli odpowiednie ograniczenie wynika z treści kuponu promocyjnego.

8.3. Kupony promocyjne można zrealizować tylko przed zakończeniem procesu składania zamówienia. Późniejsze rozliczenia nie są możliwe.

8.4. W jednym zamówieniu można zrealizować tylko jeden kupon promocyjny.

8.5. Wartość towaru musi odpowiadać co najmniej kwocie kuponu promocyjnego. Wszelkie pozostałe środki nie zostaną zwrócone przez sprzedającego.

8.6. Jeśli wartość kuponu promocyjnego nie wystarcza na pokrycie zamówienia, do rozliczenia różnicy można wybrać jedną z innych metod płatności oferowanych przez sprzedawcę

8.7. Saldo bonu promocyjnego nie jest wypłacane w gotówce ani nie jest oprocentowane.

8.8. Kupon promocyjny nie podlega zwrotowi, jeśli klient zwróci towar, który został opłacony w całości lub w części kuponem promocyjnym w ramach ustawowego prawa do odstąpienia od umowy.

8.9. Kupon promocyjny jest zbywalny. Sprzedający może zapłacić ze skutkiem rozładowującym odpowiedniemu właścicielowi, który zrealizuje kupon promocyjny w sklepie internetowym sprzedającego. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedający posiada wiedzę lub rażące zaniedbanie niewiedzy o braku upoważnienia, ubezwłasnowolnieniu lub braku prawa do reprezentowania odpowiedniego właściciela.

9. Prawo właściwe

9.1. Do wszystkich stosunków prawnych między stronami stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem przepisów dotyczących międzynarodowego zakupu rzeczy ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie wyłącznie w zakresie, w jakim ochrona zapewniona przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa

Wycofuje się państwo, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

9.2. Ponadto ten wybór prawa w zakresie ustawowego prawa odstąpienia od umowy nie dotyczy konsumentów, którzy w chwili zawarcia umowy nie należą do państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których jedyne miejsce zamieszkania i adres dostawy znajduje się poza Unii Europejskiej w momencie zawarcia umowy.

10. Jurysdykcja

Jeżeli klient działa jako kupiec, osoba prawna prawa publicznego lub specjalny fundusz prawa publicznego z siedzibą na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest miejsce działalności sprzedawcy. Jeżeli klient ma siedzibę poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba sprzedawcy, jeżeli umowę lub roszczenia wynikające z umowy można przypisać profesjonaliście klienta lub działalność handlowa. W powyższych przypadkach sprzedawcy zawsze przysługuje jednak odwołanie do sądu właściwego dla siedziby klienta.

11. Informacje dotyczące internetowego rozstrzygania sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów w Internecie pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/odr

Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów kupna online lub umów o świadczenie usług, w które zaangażowany jest konsument.

Nie jesteśmy zobowiązani do uczestniczenia w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową, ale generalnie jesteśmy do tego skłonni.